LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 17/2007, del 18 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 17/2007, del 18 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

El Codi penal, del 21 de febrer del 2005, vigent d’ençà del 23 de setembre del 2005, té en compte la major part de les mesures contingudes en la Convenció penal sobre la corrupció, adoptada pel Consell d’Europa el 27 de gener del 1999, i firmada per Andorra el dia 8 de novembre del 2001.
LesLleis.com

No obstant això, al marge de possibles reserves o declaracions que eventualment es poden fer al moment de ratificar la Convenció per part del Consell General, convé aportar unes modificacions puntuals per tal que el nou Codi penal quedi adaptat al contingut de les normes legislatives que requereix la Convenció.

Es tracta, essencialment, de reforçar la responsabilitat adquirida per les persones jurídiques per raó d’actes delictius comesos pels seus responsables en ús de les seves facultats estatutàries, de manera especial pel que fa a la imposició de sancions econòmiques i al comís de quantitats equivalents a les que hagin estat producte d’un delicte de corrupció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.