LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 21/2007, del 18 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les negociacions per a l’adquisició dels terrenys i immobles de Ràdio Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 21/2007, del 18 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les negociacions per a l’adquisició dels terrenys i immobles de Ràdio Andorra

Atès que no hi ha dotació en el pressupost per al 2007, en la partida del pressupost:

550 Departament d’Afers Bilaterals, Consulars i UE - 550 Servei de Secretaria General - 60200 Adquisicions d’edificis i altres construccions - PROJ-0001 Afers Generals;

El Govern, per acord del 5 de setembre del 2007, ha aprovat un avenç de fons per l’import d’1.110.988,73 euros, per dotar la partida pressupostària corresponent, i d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques, i amb els informes de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.