LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 37/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per finançar les places de nova creació per a l’Administració de justícia


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 37/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per finançar les places de nova creació per a l’Administració de justícia

Exposició de motius

L’article 1 de la Constitució, en el segon paràgraf, proclama com a principi inspirador de l’acció de l’Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. Aquests són els objectius que l’Administració de justícia ha de complir mitjançant els òrgans i les eines necessàries.

En aquest sentit, després d’uns anys de funcionament, i ateses les noves necessitats en recursos humans, l’Administració de justícia ha de fer front enguany, a la creació de places noves per dotar-se dels mitjans humans necessaris que permetin treballar en l’adaptació a les noves tecnologies de la informació, la millora dels procediments de treball i dels fluxos de dades, la posada en marxa de la nova oficina judicial de la Batllia, l’agilització de la resolució dels recursos i dels expedients de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, i la dotació de l’equip necessari de fiscals adjunts del Ministeri Fiscal.
LesLleis.com

Per aquest motiu, el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia la creació de cinc places noves, d’acord amb les demandes dels respectius presidents de la Batllia, del Tribunal de Corts, del Tribunal Superior de Justícia i del Ministeri Fiscal, aprovades pel Consell Superior de la Justícia i posteriorment pel Govern.

Atès que aquest Projecte de llei no s’ha aprovat, el Consell Superior de la Justícia, com a òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, per vetllar pel bon funcionament de la justícia sol·licita la creació de quatre de les places esmentades, que corresponen a un tècnic informàtic, un oficial per al Tribunal Superior de Justícia, un secretari judicial i un oficial per a la Batllia d’Andorra.

Així mateix, sol·licita la creació de dos places corresponents a un tècnic de manteniment per al Consell Superior de la Justícia i un fiscal adjunt per a la Fiscalia General, d’acord amb les noves necessitats de l’Administració de Justícia i del Ministeri Fiscal, respectivament.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses de referència queda justificat pel fet que l’Administració de justícia ha de disposar de les places de nova creació, i també dels crèdits pressupostaris per finançar-les, per dotar-se dels mitjans humans necessaris que permetin complir els seus objectius.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.