LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 46/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a la transferència de capital a la Residència Solà d’Enclar, que ha de finançar obres urgents de condicionament de les instal·lacions per garantir-ne la seguretat


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 46/2010, del 30 de juny, de crèdit extraordinari per fer front a la transferència de capital a la Residència Solà d’Enclar, que ha de finançar obres urgents de condicionament de les instal·lacions per garantir-ne la seguretat

Exposició de motius

El Consell General va acordar l’any 1979 la creació de la Residència Solà d’Enclar tal com recull el Reglament d’organització administrativa de la residència de la tercera edat Solà d’Enclar, del mes d’octubre de l’any 1981. Posteriorment, el 16 de novembre de 1982 se’n va aprovar la modificació d’alguns dels seus articles, entre el quals l’article 7, que estableix que el Consell d’Administració ha de comunicar al Govern l’import de les inversions que cal efectuar en el curs de l’exercici següent. Consegüentment, el Ministeri de Salut, Benestar i Treball preveu anyalment al Projecte de llei de pressupost de cada exercici els crèdits necessaris per a les transferències corrents i de capital a la Residència Solà d’Enclar.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia els crèdits necessaris per fer front a la transferència de capital a la Residència, que ha de finançar obres urgents de condicionament de les instal·lacions per garantir-ne la seguretat.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En conseqüència, el Govern no disposa dels crèdits necessaris per fer front a les despeses esmentades que es xifren en 6.726,62 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que la Residència Solà d’Enclar ha de disposar dels crèdits necessaris per satisfer les despeses derivades del condicionament de les instal·lacions per garantir la seguretat de les persones que s’hi allotgen;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.