LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 54/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per fer front al pagament de les quotes obligatòries, per a l’exercici 2010, a diversos organismes internacionals dels quals el Principat d’Andorra és membre


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2010 ha aprovat la següent:

llei 54/2010, del 30 de juny, de suplement de crèdit per fer front al pagament de les quotes obligatòries, per a l’exercici 2010, a diversos organismes internacionals dels quals el Principat d’Andorra és membre

Exposició de motius

El Ministeri d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals inclou al seu pressupost les despeses derivades de l’adhesió d’Andorra a bona part dels organismes internacionals dels quals Andorra és membre.

Aquestes despeses consisteixen en l’aportació financera al pressupost global de cada organisme d’un percentatge variable establert per a cada país membre en funció de diverses variables com per exemple la renda per càpita o el nombre d’habitants.

L’aportació s’efectua en la majoria de casos en un sol pagament anyal, encara que en el cas de certs organismes com l’Organització de les Nacions Unides es pot fraccionar en diversos pagaments.

A més, com a norma general, l’obligació de pagament s’ha de satisfer durant el primer semestre de l’any en curs.

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia la dotació pressupostària per fer front al pagament de les quotes obligatòries del Principat d’Andorra a diversos organismes internacionals dels quals el Principat d’Andorra n’és membre.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la dotació pressupostària de les transferències corrents nominatives que fan referència a les quotes als organismes internacionals esmentats queda prorrogada automàticament per dotzenes parts d’acord amb el pressupost de l’exercici 2009.

Malgrat l’activació d’aquestes dotzenes parts, el Govern no disposa dels crèdits suficients per fer front a tot el pagament de les quotes obligatòries que cal efectuar durant el primer semestre del 2010. Per aquest motiu, el Govern sol·licita un import de 364.574,80 euros, que correspon a les dotzenes parts del juliol al desembre en concepte de les quotes obligatòries. En conseqüència, el Govern reservarà l’excedent de crèdits en concepte de les dotzenes de què disposarà mensualment el Ministeri d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals els sis darrers mesos de l’exercici 2010.

El caràcter d’urgència i necessitat de la dotació de referència queda justificat per l’obligació del Principat d’Andorra davant d’aquests organismes internacionals en el moment d’adherir-s’hi.

Vist l’informe de la intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.