LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 57/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front a l’adquisició d’instal·lacions per al Centre Nacional del Trànsit (Cenatra)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 57/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front a l’adquisició d’instal·lacions per al Centre Nacional del Trànsit (Cenatra)

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia la dotació pressupostària per assumir les despeses derivades de l’adquisició de diverses instal·lacions per al Centre Nacional del Trànsit (Cenatra).
LesLleis.com

Aquesta previsió corresponia als crèdits necessaris per assumir l’adquisició d’instal·lacions tecnològiques que calen per equipar el túnel de la Pedrera, CG-3, zona de Sant Antoni, que permeti fer una vigilància de seguretat a distància. També s’han de posar semàfors a cruïlles o passos de vianants per garantir la seguretat tant dels vianants com dels vehicles. Aquests equipaments sofreixen accidents i actes de vandalisme, i danys per tempestes amb llamps que cal reparar o reemplaçar.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses d’inversió, a excepció de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot posar en vigor.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que es xifren en un total de 292.686,22 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat pel fet de dotar o reposar en tot moment la xarxa bàsica del Principat de les instal·lacions necessàries per garantir-ne la seva seguretat.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.