LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 63/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front a la il·luminació exterior de la Farga Rossell, la renovació de la calefacció i la compra d’audioguies per al museu casa Rull de Sispony, l’adquisició dels SAI per als locals de Patrimoni Cultural, per al museu de la Farga Rossell i per al Centre d’Interpretació Andorra Romànica, i l’adquisició de llibres per al fons de la Biblioteca Nacional


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 63/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front a la il·luminació exterior de la Farga Rossell, la renovació de la calefacció i la compra d’audioguies per al museu casa Rull de Sispony, l’adquisició dels SAI per als locals de Patrimoni Cultural, per al museu de la Farga Rossell i per al Centre d’Interpretació Andorra Romànica, i l’adquisició de llibres per al fons de la Biblioteca Nacional

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2010 preveia una dotació per fer front a la il·luminació exterior de la Farga Rossell, la renovació de la calefacció i la compra d’audioguies per al museu casa Rull de Sispony, l’adquisició dels SAI per als locals de Patrimoni Cultural, per al museu de la Farga Rossell i per al Centre d’Interpretació Andorra Romànica, i l’adquisició de llibres per al fons de la Biblioteca Nacional.

La Farga Rossell es va obrir al públic des de final del 2002 com a centre d’interpretació de la història del ferro. És, sens dubte, un dels testimonis més rellevants de la indústria siderúrgica del segle XIX a Andorra, i també una peça clau dins de l’itinerari de la ruta del ferro als Pirineus que va obtenir, l’any 2004, la menció d’itinerari cultural del Consell d’Europa. La Farga Rossell nodreix, com altres elements del nostre patrimoni, la xarxa turística i cultural del país, tot traspassant les nostres fronteres. La seva vàlua va motivar la declaració de bé d’interès cultural en la classificació de monument en l’annex de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra.

El projecte de rehabilitació del conjunt i la museografia van incloure, com és lògic, la il·luminació exterior de les estructures arquitectòniques i dels espais que l’envolten. Malauradament, aquestes instal·lacions han patit al llarg dels anys filtracions constants d’humitat que les han malmès fins al punt que la reparació puntual és impossible i s’ha de refer una part important. Aquest fet comporta que, actualment, a la nit, la Farga quedi gairebé a les fosques.

Si bé la llum permet exalçar el monument i actuar com a pol d’atracció, també té un rol funcional que és el d’il·luminar els espais exteriors i permetre que els visitants hi passegin segurs, especialment a l’estiu quan es fan nombroses activitats de nit.

La calefacció de la casa Rull es va restaurar i rehabilitar per poder-la obrir al públic ara fa 10 anys. El sistema de calefacció que es va instal·lar en aquell moment va ser un sistema de fan-coil (sistema de calefacció elèctric per aire). Aquest sistema era l’únic que responia a una sèrie de criteris com ara la integració estètica dins dels espais (ja que presentar al públic una casa museografiada del segle XIX amb una calefacció convencional com ara radiadors era completament anacrònic).

Al cap dels anys, els aparells de calefacció s’han anat espatllant, fins al punt que avui només són operatius un nombre altament inferior per assegurar unes temperatures raonables. Els aparells han quedat obsolets, s’han deixat de fabricar i no hi ha peces de recanvi; els que encara funcionen posen en perill la seguretat de l’edifici i de les persones. Així, doncs, cal renovar urgentment el sistema de calefacció tot mantenint els criteris d’integració estètica i de respecte cap al monument.

No obstant això, els diversos sistemes de calefacció que s’han analitzat aquests darrers mesos i sobre els quals s’havia basat la previsió per a aquesta despesa en el pressupost del 2010, no compleixen amb les exigències de conservació del monument, per la qual cosa s’ha optat per substituir els aparells per uns de característiques similars. Amb això s’aconsegueix evitar al màxim el pas de cables i altres intervencions que malmetrien els revestiments de fang i calç de les parets, els sostres o els solers de fusta que són molt fràgils. Aquest nou plantejament del sistema de calefacció suposa un increment de 6.595,75 euros respecte de la despesa prevista en el Projecte de pressupost de l’exercici 2010.

Pel que fa a les audioguies de la Casa Rull, des que es va obrir al públic l’any 2000 el museu es va equipar amb una seixantena d’audioguies que contenen continguts en diversos idiomes (4). Aquest sistema havia de permetre l’autonomia dels visitants i una gestió més bona de les visites, tant pel que fa als grups de visitants com als guies culturals que han de fer la presentació d’aquest patrimoni.

Al cap dels anys els aparells s’han anat espatllant, s’han esgotat totes les possibilitats de reparació i actualment el nombre d’aparells que funcionen és insuficient per atendre la majoria de les visites.

Pel que fa als SAI, l’objectiu d’aquesta primera adquisició és substituir el sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) actual de Patrimoni Cultural per un de nou a fi de garantir la conservació i el funcionament dels ordinadors dels serveis. Efectivament, els locals de Patrimoni Cultural, ubicats a la segona planta de la ITV des del final de 1992, disposen d’un SAI que es va instal·lar aquell any i que té, doncs, gairebé 18 anys. Les bateries de l’aparell s’han canviat diverses vegades i s’haurien de substituir per unes de noves. El cost d’aquesta operació supera, però, el de la substitució del SAI vell per un de nou. Aquest aparell ha quedat, doncs, obsolet i ja no pot garantir amb seguretat el subministrament d’energia elèctrica en cas d’apagada, i tampoc pot assegurar-ne la qualitat a l’hora de filtrar les pujades i baixades de la tensió elèctrica. Això posa en perill la seguretat de la vintena d’ordinadors que hi estan connectats i la informació que guarden.

Pel que fa a la substitució del SAI de la Farga Rossell, l’aparell que hi ha instal·lat al museu també ha quedat obsolet, ja que data de l’any 2002, i posa en perill els aparells electrònics que comanden la museografia de la Farga. Quant al SAI que es vol instal·lar al museu de l’Andorra romànica de Pal, val a dir que durant l’any 2009 hi va haver al poble de Pal un tall d’energia elèctrica ocasionat per una forta tempesta. Aquest tall va malmetre un cert nombre d’aparells electrònics que comanden la museografia ja que no estaven connectats a cap sistema d’alimentació ininterrompuda. La instal·lació d’un SAI de mida petita permetrà assegurar els aparells i evitar-ne reparacions o substitucions costoses.
LesLleis.com

Pel que fa l’adquisició de llibres per al fons de la Biblioteca Nacional, cal dir que l’ampliació del patrimoni bibliogràfic nacional forma part de les funcions de la Biblioteca Nacional i és un dels seus objectius prioritaris. La recerca i l’adquisició de tot tipus de publicacions antigues d’Andorra és d’una importància vital pel valor històric i cultural que representa tot i que depèn de l’oferta que es troba al mercat dels antiquaris, els llibreters de vell o Internet. D’altra banda, l’adquisició dels llibres recents i les publicacions en sèrie són absolutament necessaris per mantenir viu i al dia el fons bibliogràfic actual.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses d’inversió real, a excepció de les despeses d’inversió previstes en el Projecte de pressupost pendent d’aprovació i que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot posar en vigor.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que es xifren en 78.847,35 euros, de les quals 6.595,75 euros no estaven previstes al Projecte de pressupost del 2010, degut al nou plantejament del sistema de calefacció de la casa Rull, esmentat anteriorment.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte d’inversió queda justificat pels fets següents: a la Farga Rossell queden a les fosques i això pertorba el lloc de pas dels visitants i afecta les activitats que s’hi fan. Les instal·lacions actuals de calefacció de la casa Rull de Sispony que encara funcionen posen en perill la seguretat de l’edifici i de les persones, ja que la temperatura diürna durant l’hivern a l’interior de l’edifici oscil·la entre 8 C° i 13 C°. Aquestes temperatures no són adequades per als visitants del museu, com tampoc ho són per a la conservació de l’edifici i de les col·leccions que s’hi guarden. Si no es renoven les audioguies del museu de la casa Rull no es poden atendre els visitants, i el Departament de Patrimoni Cultural no disposa de guies suficients per fer les visites guiades. L’adquisició de llibres per al fons de la Biblioteca Nacional permetrà recopilar el material resultant de la recerca de publicacions d’Andorra.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.