LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 64/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front als ajuts per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 64/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front als ajuts per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural

Exposició de motius

La Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, i en concret l’article 35 relatiu als ajuts públics, preveu que “el Govern ha d’establir un programa anual d’inversions per concedir ajuts per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural. La dotació pressupostària per a aquest programa ha de ser com a mínim igual al 0,5% de la inversió en obra pública que preveu adjudicar el Govern durant l’exercici”.

El punt 5 d’aquest article estipula que “el Govern, considerant que el patrimoni cultural és un bé comú, estimularà la seva conservació i promoció, incentivant i promovent iniciatives privades dirigides cap al coneixement, la protecció, la restauració i la revitalització del patrimoni cultural”.

A fi de poder seguir amb la política patrimonial iniciada l’any 2003 amb l’atorgament d’ajuts per a la conservació del patrimoni, cal dotar el Departament de Patrimoni Cultural amb els mitjans econòmics necessaris per poder donar compliment a l’article 35 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front als ajuts per contribuir econòmicament a la implantació durant l’any 2010 de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural per a l’execució d’obres de conservació i restauració, manteniment i millora de béns mobles i immobles del patrimoni cultural d’Andorra.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les transferències de capital, a excepció de les transferències als comuns, que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives. En conseqüència, el Govern no disposa dels crèdits necessaris per fer front a les despeses esmentades, que es xifren en 300.000 euros.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte de transferències de capital queda justificat pel fet que el Govern ha d’incentivar la contribució de la societat en la preservació del patrimoni cultural, i que té el deure d’establir un programa anual d’inversions per concedir ajuts per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.