LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 65/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari del Departament de Turisme del Govern per fer front a les despeses d’inversió per a la senyalització turística exterior


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 65/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari del Departament de Turisme del Govern per fer front a les despeses d’inversió per a la senyalització turística exterior

Exposició de motius

L’activitat turística és actualment un dels sectors productius determinants de l’economia andorrana, atès que té un pes específic fonamental en les activitats que s’hi relacionen directament (hoteleria, restauració, agències de viatges…) i en les altres amb què, de manera indirecta, manté una relació estreta (compres, activitats esportives, oferta cultural…). Aquest fet exigeix emprendre accions dirigides a posicionar Andorra com una destinació turística atractiva, que ofereixi els productes i els serveis que cerca el visitant. Per assolir la millora constant de la competitivitat com a destinació turística i, en conseqüència, mantenir i incrementar l’aportació econòmica d’aquest sector al producte nacional brut, el Departament de Turisme del Govern, ha de fer front aquest any a un nou projecte que s’estima primordial. Després d’haver dut a terme, aquests darrers anys, la senyalització de la xarxa viària d’Andorra, i d’haver col·locat la primera fase de la senyalització patrimonial i turística durant l’any 2009, cal senyalitzar els llocs d’interès turístic per permetre que el visitant que es desplaci pel nostre territori de la manera més clara possible, i que trobi el que cerca de manera àgil. El treball que es faci durant aquest any 2010 ens permetrà millorar l’oferta turística d’Andorra, incloure en les nostres accions de màrqueting 2010-2011 aquesta nova oferta i recollir els primers resultats durant l’any 2011. Per tant, es creu primordial endegar el nou projecte de senyalització turística exterior, incloent-hi la senyalització relacionada amb els nous productes turístics vinculats al senderisme, al ciclisme, a les autocaravanes i a altres elements d’interès patrimonial i turístic.

La partida corresponent a aquestes despeses estava prevista al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Atès que aquest Projecte de llei no s’ha aprovat, el Govern no disposa de crèdits d’inversió real per finançar el projecte de senyalització turística exterior, que es xifra en 100.000 euros.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per finançar les despeses d’inversió real del Departament de Turisme per satisfer els compromisos contrets amb la Taula de Turisme i Comerç i poder dur a terme la política turística d’Andorra en condicions òptimes;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.