LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 74/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del Conveni entre el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra per a la continuació del Projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 74/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del Conveni entre el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra per a la continuació del Projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat

Exposició de motius

El Ministeri d’Interior ha de fer front a les despeses derivades del Conveni per a la continuació del Projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat.

El 8 de maig del 2008 es va signar entre el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra el Conveni per a la continuació del Projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat. Aquest Conveni estableix que la Cambra de Notaris d’Andorra assumeix la continuació de l’execució, la gestió i el control d’aquest Projecte, per preservar amb plenes garanties la documentació notarial i agilitzar i assegurar la correcta gestió diària del tràfic jurídic.

El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 preveia la partida pressupostària per finançar les despeses derivades d’aquest Conveni per a l’any 2010.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses d’inversió real, a excepció dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual i previstos al Projecte de pressupost que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot posar en vigor, d’acord amb la Llei general de les finances públiques. En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que enguany ascendeixen a un total de 196.190,53 euros.

El 31 de març d’enguany el Govern va aprovar un avenç de fons per fer front a les despeses del primer trimestre per un import de 49.047,63 euros, i el Projecte de llei de crèdit extraordinari per un import de 196.190,53 euros per ratificar-lo i sol·licitar els crèdits necessaris fins a final d’any per a aquest Projecte.

Vist que en la sessió del 3 de juny del 2010 el Consell General no va aprovar aquest Projecte de llei de crèdit extraordinari i que el Govern ha de satisfer amb caràcter d’urgència extrema i necessitat l’import de 147.142,90 euros corresponents als compromisos de pagament contrets per al segon, tercer i quart trimestre d’enguany.

Vist que el Govern, per acord del 16 de juny del 2010, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 147.142,90 euros per fer front a la despesa corresponent als compromisos de pagament contrets per al segon, tercer i quart trimestre d’enguany i per a la partida pressupostària següent:

710 Departament d’Interior-718 Serveis Generals Administratius i Press.-PROJ-0001 Serveis Generals d’Interior-64010 Estudis de noves aplicacions informàtiques.
LesLleis.com

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 16 de juny del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.