LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 91/2010, del 16 de desembre, qualificada de modificació dels articles 113, 114, 476 i 478 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 91/2010, del 16 de desembre, qualificada de modificació dels articles 113, 114, 476 i 478 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Exposició de motius

La violència en l’àmbit domèstic és una qüestió d’innegable i preocupant actualitat que s’ha d’afrontar des d’una perspectiva totalment oberta, la qual exigeix aprofundir en tot tipus de solucions preventives, educatives, assistencials, científiques, econòmiques o legislatives, entre altres. El dret penal es presenta en aquest context com a ultima ratio entre els diversos àmbits d’actuació. D’acord amb el principi d’intervenció mínima, el dret penal ha de ser utilitzat pels supòsits més greus; tanmateix, cal considerar també que la reacció punitiva té un paper important en la lluita contra aquestes conductes.

L’aprovació del Codi penal vigent va suposar la consideració del tipus delictiu específic corresponent a la violència domèstica d’una manera acceptable però no del tot satisfactòria a l’entendre de l’actual legislador, ja que el delicte de violència domèstica, tal com està tractat en el vigent Codi penal, no recull totes les expectatives que avui són desitjables per combatre amb justícia aquesta xacra social. En aquest sentit, sembla oportú establir la possibilitat de castigar aquesta conducta delictiva particular de forma més rotunda ja des del primer moment en què es produeix i sense que hagi de concórrer la condició d’habitualitat. Aquesta noció induïda de freqüència necessària minimitza la gravetat del fet constitutiu de l’agressió en l’àmbit domèstic, podent crear una noció de context violent, quan és precisament contra aquest context que s’ha de lluitar preventivament, i pot permetre, doncs, la gestació de reals situacions d’indefensió de les víctimes, siguin aquestes efectives o potencials.

Per corregir aquesta situació, amb l’aprovació d’aquesta Llei el legislador opta per la supressió de la condició d’habitualitat de l’article 114 del Codi penal, obrint a més la possibilitat de castigar de forma més greu que en l’actualitat el fet delictiu ja des de la primera ocasió en què es produeix, encara que sigui de forma lleu; aquest canvi comporta necessàriament la modificació del redactat dels articles 476 i 478. També per coherència, se suprimeix del redactat de l’article 113, que estableix el tipus bàsic de maltractament i lesió, la consideració particular que fixa una pena màxima superior pel tipus bàsic en el cas que, sense que hi hagi habitualitat, els fets de maltractament es cometin contra una de les persones incloses en el concepte d’àmbit domèstic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.