LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost


Vist l’article 59 de la Constitució, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern;

Vist l’article 11 de la Llei 07/2011, del 12 d’agost de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini de tres mesos a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat de la Llei esmentada, incloses totes les modificacions i addicions i les precisions aportades per la Llei esmentada;

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 14 de setembre del 2011, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.