LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 11/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del conveni entre el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra per a la continuació del projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’octubre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 11/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del conveni entre el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra per a la continuació del projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat

Exposició de motius

El 8 de maig del 2008 el Govern d’Andorra i la Cambra de Notaris d’Andorra van signar el Conveni per a la continuació del Projecte de microfilmació, digitalització i mecanització dels protocols notarials propietat de l’Estat. Aquest Conveni estableix que la Cambra de Notaris d’Andorra assumeix la continuació de l’execució, la gestió i el control del Projecte, durant un període de quatre anys, per preservar amb plena garantia la documentació notarial i agilitzar i assegurar la gestió diària correcta del tràfic jurídic. Alhora, estableix que el Govern, per mitjà del Ministeri de Justícia i Interior, ha de fer front a les despeses derivades del proveïment dels mitjans humans i tècnics suficients amb la finalitat que la Cambra de Notaris pugui finalitzar les aplicacions informàtiques del Projecte.

El 2011 és el darrer any de vigència del conveni esmentat i el pagament que ha de satisfer el Govern és d’un import de 191.284 euros.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits d’inversió real necessaris per fer front al pagament d’aquesta despesa a la Cambra de Notaris;

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat d’aquesta despesa queda justificat pel fet que la Cambra de Notaris d’Andorra ha de disposar dels crèdits pressupostaris per poder satisfer els compromisos de pagament contrets per a l’any 2011;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 7 de setembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.