LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 15/2011, del 24 de novembre, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades del seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO, que tindrà lloc a Andorra el 9 de novembre del 2011


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 24 de novembre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
Llei 15/2011, del 24 de novembre, de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades del seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO, que tindrà lloc a Andorra el 9 de novembre del 2011

Exposició de motius

El 9 de novembre del 2011 tindrà lloc a Andorra el seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO (Grup d’Estats contra la Corrupció), l’organització i part de les despeses del qual són a càrrec del Govern d’acord amb els compromisos contrets prop del Consell d’Europa el 15 de març i el 9 de juny del 2011.

El GRECO va ser creat al 1999 pel Consell d’Europa per garantir que els estats membres complissin les normes anticorrupció de l’organització i té com a objectiu millorar la capacitat dels seus membres per lluitar contra la corrupció, i assegurar, a través d’un procés dinàmic d’avaluació mútua i la pressió de grup, que compleixin les normes de la Junta d’Europa en la lluita contra la corrupció. També ajuda a identificar les llacunes en les polítiques nacionals contra la corrupció i encoratja altres estats a dur a terme les reformes legislatives, institucionals i pràctiques. El GRECO és un fòrum per compartir les millors pràctiques en la prevenció i la detecció de la corrupció.
LesLleis.com
Actualment el GRECO està compost per 49 estats (48 països d’Europa i els Estats Units d’Amèrica). Andorra n’és membre des del 2005 i cal remarcar que des del 10 de novembre de 1994 és estat membre del Consell d’Europa, organisme del qual assumirà per primera vegada la presidència de torn del novembre del 2012 al maig del 2013.

El cost que ha d’assumir el Govern per organitzar el seminari de formació dels avaluadors del 4t cicle del GRECO comprèn les despeses de logística a Andorra de tots els assistents, que s’estima que seran 150 persones; dels desplaçaments i de l’allotjament d’una tercera part d’aquests assistents; i també de les despeses corresponents als formadors i als intèrprets (incloent-hi l’equipament), i part de les corresponents als membres del secretariat del GRECO.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits necessaris per fer front a les despeses esmentades, estimades en 111.502,38 euros;

Vist que el Govern, per acord del 31 d’agost del 2011, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 111.502,38 euros per fer front a les despeses esmentades per a la partida pressupostària següent: 265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrupció-265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrupció-PROJ0003 GRECO (Consell d’Europa)-22660 Reunions, conferències i cursets;

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses esmentades s’explica per la importància de finançar els compromisos contrets pel Govern davant del Consell d’Europa en relació amb l’organització d’aquest seminari de formació;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com
Vist l’acord de Govern del 31 d’agost del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.