LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

L’aplicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha posat de manifest la necessitat d’adaptar aquesta norma a la conjuntura socioeconòmica actual.

De forma urgent, i mentre s’analitza una reforma de fons del sistema de seguretat social del Principat que permeti garantir la sostenibilitat del sistema de salut i de protecció social, escau modificar determinats aspectes de la Llei que milloren la protecció social i sanitària de col·lectius amb dificultats i que ajuden a assolir els objectius de racionalització de la despesa.
LesLleis.com
En primer lloc, s’ha analitzat la situació particular de determinats col·lectius sense possibilitat d’afiliació a la seguretat social.

La Llei 17/2008 obliga totes les persones assalariades o que fan una activitat per compte propi a afiliar-se a la seguretat social. També s’hi poden afiliar les persones assegurades indirectes en les condicions que estableix la Llei.

Les persones que no es troben en cap dels tres supòsits anteriors no tenen possibilitat d’afiliar-se a la seguretat social ni de gaudir, per tant, de cobertura sanitària pública, fet que pot comprometre el dret a la protecció de la salut per motius econòmics. Entre aquestes persones hi ha els estudiants de més de 25 anys i les persones desocupades que no reben la prestació de desocupació involuntària, que implica l’afiliació a la seguretat social.

La modificació de la Llei crea un nou règim especial, en el qual s’inclouen les persones estudiants amb edats compreses entre els 25 i els 30 anys. Es preveu la possibilitat que els estudiants d’aquesta franja d’edat puguin cotitzar a la branca general per tenir dret a gaudir de les prestacions de reembossament. La quantitat que s’ha de cotitzar pren com a base el 55% del salari mínim mensual oficial.

Igualment, per a les persones desocupades i inscrites al Servei d’Ocupació que no reben la prestació econòmica per desocupació involuntària, es crea un altre règim especial que permet la cotització a la branca general i l’accés al dret a les prestacions de reembossament. En aquest cas, la base de càlcul per a la cotització correspon al salari mínim oficial mensual.
LesLleis.com
D’altra banda, els períodes d’inscripció al Servei d’Ocupació computen per tenir dret a les prestacions de viduïtat i orfenesa, i s’evita d’aquesta manera la possible pèrdua del dret de generar aquestes prestacions per a persones que han quedat desocupades.

Un altre aspecte que s’ha revisat, en aquests moments econòmicament difícils per a moltes empreses, és la base sobre la qual cotitzen els treballadors per compte propi. La Llei 17/2008 estableix que aquesta base correspon al salari mensual mitjà global del conjunt dels assalariats. L’import resultant que s’ha de cotitzar pot resultar excessiu per a les persones que fan determinades activitats econòmiques amb beneficis i ingressos escassos.

La modificació de la Llei inclou una disposició addicional que preveu una cotització reduïda específica en funció dels ingressos i dels beneficis de l’activitat que realitza el treballador per compte propi, i en tot cas durant els primers dos anys des de la data d’inici de l’activitat, afavorint d’aquesta manera la creació de nous negocis.

Pel que fa a la racionalització econòmica, el desequilibri continuat entre els ingressos i les despeses de la branca general de la seguretat social requereix un esforç per millorar l’assignació dels recursos disponibles a les prestacions mèdicament rellevants.

En aquest sentit, la modificació de la Llei preveu diversos percentatges de reembossament per a determinades prestacions en funció de la seva eficàcia i eficiència, estableix nous mecanismes de control per a les incapacitats temporals i modifica els imports de les pensions de reversió per apropar-los a la part contributiva.

Una altra modificació inclosa a la Llei preveu un límit per a l’import resultant en els casos en què concorrin el beneficiari d’una pensió temporal de viduïtat amb un o diversos beneficiaris de pensions d’orfenesa. Aquest import no pot excedir del 100% de la pensió o del salari que percebia la persona assegurada difunta, apropant així la prestació econòmica a la part contributiva.

S’introdueix també una disposició derogatòria que afecta l’article 27 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica. Aquesta derogació comporta que els pensionistes que continuen treballant cotitzin a la branca general, de la mateixa manera que ho fan la resta de treballadors.

Totes aquestes modificacions milloren el sistema de seguretat social, amplien la població coberta i el fan més eficient.

Amb aquesta finalitat s’aprova la Llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.