LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 17/2012, del 8 d’octubre, de modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 8 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:

llei 17/2012, del 8 d’octubre, de modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social

Exposició de motius

La disposició transitòria quarta de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social concedeix un termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor per regularitzar la seva situació i adaptar-se a aquesta norma a les persones que fins aleshores no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social. L’esmentat termini finalitza l’1 de novembre del 2012.

Vist que la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social és objecte actualment d’una revisió significativa, s’ha considerat oportú ajornar temporalment la data en què ha de prendre efecte el contingut de la disposició transitòria quarta.
LesLleis.com
Tenint en compte tot l’exposat, s’aprova la Llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, amb l’objectiu d’allargar el termini precedentment esmentat fins al 30 de juny del 2013, moment en què previsiblement ja s’hauran aprovat les bases de la nova llei de Seguretat Social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.