LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 19/2012, de l’11 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 19/2012, de l’11 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998

Exposició de motius

L’adequació de les normes penals als tractats internacionals signats o ratificats per Andorra així com a les recomanacions del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) han obligat a fer una modificació puntual del Codi penal en certs articles per adaptar la normativa esmentada a les necessitats d’homologació internacional del nostre Estat, en especial en matèria de corrupció i finançament del terrorisme. Igualment, s’han evidenciat com a necessàries certes modificacions del Codi de procediment penal per adequar-lo als tractats i les recomanacions esmentats.

Aquesta Llei inclou també altres modificacions puntuals del Codi de procediment penal vigent, amb la finalitat de completar i adaptar la redacció d’alguns articles per fer-lo més segur en la seva aplicació i més garantista dels drets fonamentals dels ciutadans.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.