LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 9/2013, del 23 de maig, de modificació de les lleis 25/2011, del 29 de desembre, i 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de maig del 2013 ha aprovat la següent:

llei 9/2013, del 23 de maig, de modificació de les lleis 25/2011, del 29 de desembre, i 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social recomana, d’una banda, ajustar la regulació de certs aspectes per tal de facilitar-ne l’aplicació i, d’altra banda, introduir algunes modificacions tant en el text original com en la revisió efectuada per la Llei 25/2011, del 29 de desembre, majoritàriament orientades a evitar situacions especialment dificultoses per als cotitzants.

Entre els ajustos de la regulació destaca la definició de les persones que exerceixen una activitat per compte propi; la de les persones assalariades que per ser propietàries o sòcies de l’empresa per a la qual treballen tenen establerta una base de cotització mínima, i la de la base de cotització dels administradors que són alhora persones assalariades de la mateixa societat.
LesLleis.com

Les modificacions en el sistema que s’introdueixen en aquesta Llei consisteixen a reconèixer les persones que exerceixen una activitat per compte propi, la possibilitat de reduir la base de cotització en circumstàncies especials d’inici d’activitat, de remuneració reduïda o de simultaneïtat amb la condició d’assalariades o de beneficiàries d’una pensió de jubilació.

Així mateix, la Llei crea el règim especial dels assegurats voluntaris a la branca general i a la branca de jubilació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.