LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 24/2013, del 28 de novembre, de creació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de novembre del 2013 ha aprovat la següent:

Llei 24/2013, del 28 de novembre, de creació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra

Des de sempre la professió d’infermeria ha estat dedicada a l’atenció autònoma i en col·laboració dispensada a persones de totes les edats, famílies, grups i comunitats, malalts o no, i en totes circumstàncies. Comprèn la promoció de la salut i la prevenció de malalties. La professió d’infermer/a respon, doncs, a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dóna solució amb actuacions específiques. El reconeixement acadèmic i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions per a la titulació específica per poder-la exercir.

Un dels objectius de l’organització col·legial és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional relacionada amb la infermeria en qualsevol de les seves modalitats, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió, amb subjecció a les lleis, i vetlla per la protecció de la salut de les persones i el respecte dels principis ètics i deontològics.

De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers per integrar tots els professionals que, amb la titulació específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.