LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014 (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de gener del 2014 ha aprovat la següent:

llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1
Àmbit del pressupost de l’Estat i rang de la Llei
1. En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2014 s’hi integren:

a) El pressupost de l’Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:

- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Servei de Telecomunicacions d’Andorra
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra

c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:

- Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
- Ramaders d’Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU

2. L’import de les transferències de capital als comuns per a l’exercici 2014 pel que fa a tots els conceptes inclosos es correspon amb el màxim de l’import dels crèdits, de 52.482.936,50 euros, consignats en el subconcepte 76200, anomenat “Transferències als comuns”.

Aquest apartat té rang de llei qualificada per aplicació d’allò que disposa l’article 57.3 de la Constitució del Principat.