LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 25/2014, del 30 d’octubre, del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 d’octubre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 25/2014, del 30 d’octubre, del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Exposició de motius

La Constitució garanteix els principis de seguretat jurídica i de publicitat de les normes jurídiques, i la publicitat de les normes requereix un mitjà per ser efectiva que, avui per avui, no pot ser altre que un diari oficial. La necessitat d’establir un mitjà modern de publicitat de les normes, per superar les limitacions de la publicació tradicional per edictes, havia estat copsada ja pel Consell General força abans de la promulgació de la Constitució: la Llei del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va ser aprovada el 19 de maig del 1983, si bé la seva execució, mitjançant la posada en funcionament del Butlletí, va haver d’esperar uns anys, fins que dues disposicions dels veguers i del cap de Govern, ambdues del 17 de gener de 1989, la varen fer possible. El 30 de gener del mateix any 1989 veia la llum el primer exemplar del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i nou anys després, el 1998, es posava en funcionament la pàgina web del Butlletí, que en permet la consulta per mitjans electrònics.

No hi ha dubte que la creació del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va representar un salt qualitatiu en matèria de publicitat de les normes, però, vint-i-cinc anys després de la publicació del primer exemplar, es fa necessària una renovació, per adaptar aquesta eina fonamental al salt tecnològic que s’ha produït en l’entretant. Aquesta és la finalitat que persegueix la present Llei.

El canvi més important que comporta la nova Llei és la desaparició de l’edició impresa del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. La regulació vigent de la signatura electrònica i dels altres serveis de confiança electrònica permet garantir l’autenticitat i la integritat dels continguts del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra per mitjà de procediments purament electrònics, de manera que la Llei pot conferir plens efectes jurídics a l’edició digital. Únicament es preveu el retorn a l’edició impresa per incidències tècniques greus en els sistemes informàtics o de les xarxes de transmissió de dades, i tan sols mentre durin aquestes incidències. Es mantenen tres exemplars impresos per a conservació a l’Arxiu Nacional d’Andorra.

La conseqüència d’aquesta decisió és doble: per una part, ha de permetre als usuaris un accés al mitjà de publicació oficial àgil, còmode, eficient, senzill i adequat a les seves necessitats, amb caràcter totalment gratuït; per altra part, representa un estalvi econòmic considerable per a l’Administració general i, en prescindir de l’ús del paper, contribueix a la sostenibilitat i a la protecció del medi ambient.

La Llei estableix els principis bàsics de la publicació i deixa al desplegament reglamentari els aspectes més tècnics que, per la seva naturalesa, estan subjectes a canvis freqüents.

La Llei s’estructura en cinc capítols i consta de vint-i-tres articles.

El capítol primer conté els preceptes bàsics: disposa que el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra és el mitjà de publicació oficial, n’estableix el contingut i l’oficialitat de l’edició digital i, subsidiàriament, de l’edició impresa, i fixa la periodicitat i la responsabilitat de la publicació.

El capítol segon tracta del procediment de publicació: regula qui té la facultat d’ordenar-la, l’obligació de publicar, el termini per fer-ho, la forma de tramesa de documents, la correcció d’errades i, finalment, estableix els supòsits de gratuïtat i de pagament dels documents que s’hi publiquen.

El capítol tercer s’ocupa de la consulta del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra: estableix el caràcter universal i gratuït de la consulta de l’edició digital, i també la possibilitat que el Servei del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra presti altres serveis complementaris, que poden estar subjectes al pagament de preus públics. Així mateix, s’ha dedicat un article a la protecció de dades personals: a partir de l’entrada en vigor de la Llei, les dades de caràcter personal que apareguin al Butlletí només es trobaran exposades públicament durant el termini determinat per la norma que n’exigeix la publicació, o el que indiqui l’òrgan emissor del document.

El capítol quart, amb un únic article, defineix les responsabilitats del Servei del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i de l’Arxiu Nacional d’Andorra en la preservació i custòdia de les edicions digitals i en paper de cada número.

El capítol cinquè estableix les taxes que s’apliquen per a la publicació dels números extraordinaris del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, així com dels anuncis no oficials.

La Llei té, així mateix, una disposició addicional, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria, i dues disposicions finals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.