LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre del 2014 ha aprovat la següent:

Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU

Exposició de motius

I

Després de la seva creació l’any 1967 i d’un primer Estatut aprovat pel Consell General el 7 d’agost de 1975, l’Estatut orgànic vigent del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), aprovat pel Consell General el 25 d’abril de 1984, el defineix com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb organització autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins, sense perjudici de la seva vinculació als òrgans de l’Administració general en la forma i l’extensió previstes a l’Estatut o a les disposicions especials promulgades que hi siguin aplicables.

D’acord amb l’article 3 de l’Estatut orgànic, l’objecte del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) és la gestió i explotació, en exclusiva, dels serveis de telecomunicacions en general i, de manera particular, dels serveis telefònics, radiotelefònics, tèlex, transmissió de dades o altres serveis auxiliars o complementaris dels de telecomunicació dins del territori andorrà, fins i tot pel que es refereix a les comunicacions internacionals, tant pel que fa als serveis existents a la data d’aprovació de l’Estatut orgànic com pel que fa als que es puguin instal·lar en el futur.

Segons disposa el mateix article 3 de l’Estatut orgànic, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) també és responsable de la gestió de les infraestructures tècniques i de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i de televisió.

L’Estatut orgànic inicial del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) fou modificat el 30 de desembre de 1981; i l’Estatut orgànic vigent, del 25 d’abril de 1984, ha estat modificat tres vegades, concretament l’11 de novembre de 1986, el 30 de juny de 1994 i el 15 de desembre del 2005.

Totes les modificacions de l’Estatut orgànic vigent actualment foren limitades a determinats aspectes puntuals, sense que mai s’hagi abordat un canvi global.

En especial, la modificació efectuada mitjançant la Llei promulgada el 30 de juny de 1994 introduïa un canvi puntual que incidia en l’article 5.4.h) i suprimia l’apartat 2 de l’article 11 de l’Estatut. Aquests canvis perseguien l’objectiu de fer possible un funcionament i una gestió més àgils de l’entitat, però es limitaven a facultar el Govern per revisar o establir les tarifes dels serveis prestats pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA).

I la modificació efectuada per la Llei 15/2005, del 15 de desembre, es va circumscriure al contingut de l’article 5.2 de l’Estatut orgànic, i va consistir en ampliar la composició del Consell d’Administració de l’entitat i a fer possible la participació de persones amb coneixements específics en les reunions d’aquest òrgan.

II

Mitjançant una modificació substancial de l’Estatut de l’entitat de dret públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), aquesta Llei respon a la necessitat d’establir un nou marc jurídic per a la prestació de les diverses modalitats de serveis de telecomunicació al Principat d’Andorra, que en endavant prestarà una societat pública de propietat íntegrament estatal, sota la forma jurídica de societat per accions o anònima, amb la denominació Andorra Telecom, SAU, a la qual s’atribueix, en el mateix règim d’exclusiva de què gaudia fins ara l’entitat de dret públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), la gestió del servei públic de les comunicacions i de les seves infraestructures tècniques.

El caràcter exclusiu a favor de l’Estat que ha tingut tradicionalment la prestació dels serveis de comunicacions no ha de constituir una limitació de les possibilitats d’actuació en el sector. La ràpida evolució que té lloc en un entorn profundament canviant posa de manifest les dificultats de gestió mitjançant una entitat pública o parapública, sotmesa a les rigideses de funcionament imposades per la naturalesa de l’entitat en la seva forma actual i de les normes de dret públic que són aplicables de manera intrínseca a una entitat de dret públic.

La important evolució i les profundes transformacions del sector durant els darrers anys han posat de manifest que la gestió del servei s’ha d’efectuar sota els criteris d’empresa, en aquest cas d’empresa pública, a fi de respondre de manera adequada i àgil als nous reptes que planteja el mercat de les comunicacions electròniques.

La inadequació de la forma jurídica actual, en forma d’entitat de dret públic, es posa en relleu en diversos aspectes substancials de l’activitat del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, en evolució constant i amb noves tendències, amb l’exigència consegüent d’una capacitat d’adaptació i de reacció més grans respecte a la prestació i la innovació dels serveis, les infraestructures i les accions comercials. Cal afegir-hi, igualment, la necessitat de diversificar, anticipar i explorar nous mercats i models de negoci i també la possibilitat d’estendre l’activitat més enllà del territori nacional.

Els processos de contractació i de gestió econòmica i financera, o les polítiques de recursos humans, també es veuen fortament limitats i condicionats en una entitat de dret públic que, per la seva naturalesa, forma part del sector de l’Administració pública i està sotmesa a uns procediments que sovint es caracteritzen per una rigidesa incompatible amb la gestió d’una entitat d’un àmbit tan dinàmic com el de les comunicacions electròniques.

III

En definitiva, cal dotar l’entitat prestadora dels serveis de comunicacions de més flexibilitat i agilitat en els processos de decisió i actuació per afrontar amb garanties els reptes futurs de les comunicacions electròniques en un entorn contínuament canviant, i s’ha de fer assegurant la universalitat dels serveis de comunicacions de connexió a Internet i telefonia fixa i mòbil, així com la continuïtat del negoci mitjançant una instrumentació jurídica adequada, i conferint la gestió del conjunt de serveis de comunicacions electròniques a la societat per accions o anònima que crea la present Llei amb la denominació d’Andorra Telecom, SAU.

L’assoliment dels objectius esmentats d’una banda, i el manteniment de la titularitat estatal del servei de l’altra, s’efectua de forma satisfactòria amb la creació de la societat pública de titularitat estatal, que desenvoluparà la seva actuació d’acord amb les normes de dret privat, sense perjudici de romandre sotmesa al control financer i a les obligacions de consolidació pressupostàries en els termes establerts per la Llei general de les finances públiques.

D’acord amb les consideracions esmentades, el Consell General aprova la Llei de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU.
Article 1. Creació de la societat Andorra Telecom, SAU. Objecte

1. El Govern, dins dels sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha de constituir una societat per accions o anònima que, amb la denominació “Andorra Telecom, SAU” (d’ara endavant, la “Societat”), tindrà un capital social de cinquanta milions d’euros (50.000.000 €), representat per accions nominatives i íntegrament subscrit i desemborsat per l’Estat, i es regirà pels Estatuts que s’adjunten com a annex I a aquesta Llei.
LesLleis.com

2. La Societat té per objecte dos tipus d’activitats clarament diferenciades:

a) D’una banda, la prestació en exclusiva del servei públic universal de telecomunicacions d’Andorra, que comprèn amb caràcter necessari les activitats que es relacionen a l’apartat 3. Aquestes activitats han de constar als Estatuts socials i en el futur només poden ser modificades per llei.
b) D’altra banda, diverses activitats associades a les comunicacions electròniques, que no formen part del servei públic universal de telecomunicacions i que la societat pot realitzar sense caràcter d’exclusiva, en règim de lliure concurrència, i que són inicialment les que es relacionen a l’apartat 4. Aquestes activitats han de constar als Estatuts socials i en el futur poden ser modificades i ampliades per acord de la Junta General de la Societat amb autorització del Govern.


3. Les activitats de prestació en exclusiva del servei públic universal de telecomunicacions d’Andorra, que han de constar als Estatuts socials, que la Societat ha de realitzar amb caràcter necessari i que en el futur només poden ser modificades per llei són les següents:

a) Prestar en exclusiva el servei públic universal de telecomunicacions, consistent en els serveis de connexió de dades, Internet i telefonia fixa i mòbil, amb independència de la tecnologia que suporti aquests serveis (com ara IP, 3G, 4G i totes les altres actuals i futures); i fer-se càrrec de l’explotació també en exclusiva de tota classe d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques associades, actuals i futures, i de la interconnexió de les mateixes infraestructures i xarxes a l’estranger. La Societat pot sol·licitar la intervenció i l’ajut del Govern quan sigui necessari per a l’exercici efectiu i degut d’aquestes activitats associades al servei públic.
b) Proposar al Govern l’aprovació dels plans nacionals de numeració, d’adreçament i de noms, la gestió dels quals correspon a la Societat.
c) Proposar al ministeri competent el quadre nacional d’atribució de freqüències de l’espectre.
d) Exercir, per delegació del Govern i d’acord amb la normativa vigent, la facultat d’homologació i verificació de productes de tota mena relacionats amb les matèries objecte de la seva competència, tenint sempre present la protecció del consumidor.
e) Sotmetre al Govern l’aprovació de les condicions generals de prestació del servei públic universal de telecomunicacions i de la resta de serveis de comunicacions electròniques, les quals han de garantir el dret dels usuaris a un servei de qualitat, i també el dret de formular reclamacions de manera gratuïta sobre la prestació del servei, i el dret de sotmetre les seves controvèrsies a la decisió de l’Administració.
f) Elevar al Govern les propostes normatives que consideri adequades en relació amb els aspectes funcionals i tècnics relacionats amb les activitats desenvolupades per la Societat.
g) Emetre informe amb caràcter preceptiu sobre qualsevol projecte de norma, de qualsevol rang, que afecti les matèries relacionades amb l’activitat de la Societat.
h) Prestar assessorament de tot tipus al Govern i al ministeri amb competències sobre les matèries pròpies de l’activitat de la Societat.
i) Exercir, per delegació del Govern i sota les seves instruccions, la representació del Govern davant dels organismes internacionals relacionats amb les matèries pròpies de l’activitat de la Societat.
j) Assumir qualsevol altra funció que li atribueixi la llei o, si és el cas, el Govern.


4. Les activitats associades a les comunicacions electròniques que la Societat realitza sense caràcter d’exclusiva i en règim de lliure concurrència perquè no formen part del servei públic universal de telecomunicacions, que també han de constar als Estatuts socials i que en el futur poden ser modificades i ampliades per acord de la Junta General de la Societat amb autorització del Govern, són les següents:

a) Fer-se càrrec de la prestació i l’explotació de tota classe de serveis auxiliars o complementaris o derivats dels de comunicacions electròniques.
b) Portar a efecte la investigació i el desenvolupament, la promoció i l’aplicació de tota classe de components, equips i sistemes utilitzats directament o indirecta per a les comunicacions electròniques.
c) Desenvolupar la fabricació o la producció i, en general, les altres formes d’activitat industrial relacionades amb les comunicacions electròniques.
d) Portar a terme l’adquisició, l’alienació i, en general, les altres formes d’activitat comercial relacionades amb les comunicacions electròniques.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.