LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 11/2018, del 17 de maig, de creació del Collegi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 11/2018, del 17 de maig, de creació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d’Andorra

Exposició de motius

L’odontologia és una professió sanitària que s’ocupa de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de les dents i teixits adjacents del cap, el coll i la boca. L’estomatologia és una professió sanitària que estudia l’anatomia, fisiologia i la patologia de la boca i les seves estructures.

Tant els odontòlegs, també coneguts com a dentistes, com els estomatòlegs estan capacitats per realitzar el conjunt d’activitats de prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies i malalties de les dents, boca, maxil·lars i els seus teixits annexes, així mateix poden prescriure medicaments, pròtesis i productes sanitaris relacionats amb l’àrea bucodental. La societat demana cada vegada més una especialització en tots els camps professionals, inclòs el de l’odontologia i l’estomatologia. La professió d’odontòleg i estomatòleg respon, doncs, a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dona solució amb actuacions específiques. El reconeixement acadèmic i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions, d’acord amb la titulació específica per poder-la exercir.

Un dels objectius de l’organització col·legial és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional relacionada amb l’odontologia i l’estomatologia, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió, amb subjecció a les lleis, i vetlla per la protecció de la salut de les persones i el respecte dels principis ètics i deontològics.

De conformitat amb el que estableix l’article 15 de Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014, de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d’Andorra per integrar tots els professionals que, amb la titulació específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.

És per aquest motiu que es promou aquesta Llei que es divideix en sis articles, quatre disposicions transitòries i una disposició final. L’article 1 crea el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d’Andorra; l’article 2 defineix l’objecte de l’organització col·legial de l’odontologia i l’estomatologia; l’article 3 determina l’àmbit territorial del Col·legi; l’article 4 fa referència a la titulació i la integració dels professionals concernits; l’article 5 està dedicat a l’estructura interna i el funcionament del Col·legi, tot determinant les normes que li són aplicables, i l’article 6 esmenta els ministeris del Govern i les administracions públiques amb els quals el Col·legi s’ha de relacionar.

Les disposicions transitòries incideixen en la constitució de l’assemblea constituent del Col·legi; en l’aprovació i el registre dels estatuts definitius; en l’elecció dels càrrecs prop dels òrgans de govern; en l’obtenció de la capacitat d’obrar col·legial, i en l’obligació de col·legiació dels professionals concernits. Finalment, la disposició final determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Creació

Es crea el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d’Andorra, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per fer complir les seves finalitats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.