LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, del 25 de juliol de 1991, de gestió de l'impost de mercaderies indirecte que desenvolupa l'article 22 -apartats 1r i 2n- de la llei de creació de l'esmentat impost