LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament sobre la dissolució, la liquidació i la cancel·lació de societats mercantils del Registre de Societats


Exposició de motius

El present Reglament, informat pels principis de legalitat, de jerarquia, de seguretat jurídica i d’eficàcia establerts en la Constitució del Principat, de data 28 d’abril de 1993, té per objecte desenvolupar l’article 11 del Reglament de Societats Mercantils, de data 19 de maig de 1983 i, consegüentment, regular la dissolució, la liquidació i la cancel·lació de societats mercantils del Registre de Societats, amb la finalitat d’una millor garantia dels drets dels consumidors i usuaris.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.