LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament general del notariat (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei del notariat, de data 28 de novembre de 1996;

Atès que les disposicions finals primera i segona de la Llei del notariat faculten el Govern a establir els mecanismes de funcionament de l’Arxiu General de Protocols i del Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat;

Atès que la disposició final quarta de la Llei del notariat faculta el Govern per aprovar el model uniforme de segell notarial;

Atès que la disposició final cinquena de la Llei del notariat faculta el Govern per desenvolupar reglamentàriament altres disposicions;

El Govern, a proposta del Ministeri d’Interior, per acord de data 20 de febrer de 1998, aprova el Reglament general del notariat.

Secció 1. Els notaris i la funció notarial

Article 1
Exercici de la funció notarial
1. El notari té autoritat per donar fe dels contractes i els actes extrajudicials, i gaudeix de plena autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions de conformitat amb els articles 1 i 2 de la Llei del notariat. El Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de justícia efectua almenys una inspecció anyal, prop de cada notaria, per verificar l’aplicació correcta de la Llei.

2. El Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de justícia registra la firma i el signe dels notaris, i té cura de la inspecció de l’Arxiu General de Protocols i del Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.