LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 25 de març del 1998, regulador de la venda de béns immobles de l'Administració general, de les entitats parapúbliques i de dret públic