LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, del 25 de juliol del 2001, per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny