LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 27 d’abril del 2005, pel qual s’estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats