LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Correcció d’errata, del 13 de maig del 2009, per la qual s’esmenen diversos errors constatats en la modificació del Reglament de construcció

Text pendent d'introducció a LesLleis.com