LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, del 10 de febrer del 2010, regulador del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social