LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, del 17 de febrer del 2010, regulador dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies i de jubilació