LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 24 de novembre del 2010, regulador de la concessió i la utilització del distintiu “Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa”