LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament per al foment de l’ús de les bosses reutilitzables


Exposició de motius

La Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus adopta els criteris jeràrquics europeus de gestió de residus, integrats i desenvolupats en el Pla nacional de residus (PNR). Per ordre prioritari aquests criteris són la prevenció en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica i l’eliminació segura.

La Llei també integra el principi “qui contamina paga” i reconeix que tots els actors de la societat, públics i privats, han d’assolir progressivament una gestió més sostenible dels residus que generen les seves activitats.

En el Pla nacional de residus per al període 2012-2016, elaborat amb la col·laboració de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla nacional de residus, i aprovat el desembre del 2011, s’estableixen uns objectius de prevenció i reciclatge i es desenvolupa un conjunt d’accions encaminades a la prevenció. Es tracta, en particular, de la reducció del consum de bosses d’un sol ús en el comerç mitjançant accions de comunicació i normativa.

Les bosses de plàstic d’un sol ús suposen un problema per al medi ja que tenen una vida útil molt curta i se’n fa un ús abusiu que incrementa en continu la generació de residus de plàstic. La diversitat i la tipologia dels materials d’aquestes bosses en dificulten la segregació i el reciclatge, i com que són molt lleugeres, es dispersen fàcilment pel medi, on són especialment visibles i poden trigar molts anys a degradar-se naturalment.

En el sector alimentari es distribueix una gran quantitat de bosses de plàstic d’un sol ús. Això fa que s’hagi previst una acció específica per a aquest sector.

La finalitat d’aquest Decret, d’acord amb l’articulat de la Llei de residus i els objectius del Pla nacional de residus, és concretar el marc jurídic per prevenir i regular la distribució de bosses de plàstic d’un sol ús i fomentar l’ús de les bosses reutilitzables.

Per tot això, a proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 27 de juny del 2012, aprova el Reglament per al foment de l’ús de les bosses reutilitzables.
Article únic

S’aprova el Reglament per al foment de l’ús de les bosses reutilitzables, que entra en vigor al cap de 15 dies naturals de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.