LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament que regula els serveis de salut laboral (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament té per objecte regular els serveis de salut laboral i estableix les activitats sanitàries que s’hi duen a terme i les condicions tecnicosanitàries i de personal que han de complir per funcionar i per obtenir l’autorització administrativa sanitària i per inscriure’s al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris.

2. S’entén per servei de salut laboral el servei sanitari dels serveis de prevenció on es duen a terme les activitats sanitàries previstes en l’article 3 d’aquest Reglament, sota la responsabilitat d’un metge especialista de medicina del treball.
Article 2. Autorització administrativa sanitària

1. L’obertura i el funcionament d’un servei de salut laboral requereix, de forma prèvia a l’inici de la seva activitat, l’obtenció de l’autorització administrativa sanitària atorgada pel ministeri encarregat de la salut, així com la inscripció al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris. Aquesta autorització també és necessària per al trasllat, el tancament, les modificacions de les activitats, el canvi de titular o el canvi de professional responsable del servei de salut laboral.

2. Per obtenir l’autorització d’obertura i funcionament cal presentar una sol·licitud amb la documentació que estableix la normativa que regula el procediment per aconseguir l’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris juntament amb la informació següent:

a) Personal adscrit al centre: titulació, funcions i activitats que realitzarà, dedicació horària i organigrama.
b) Dades dels centres sanitaris als quals es delegui part de les activitats de la vigilància de la salut, com les anàlisis clíniques o el diagnòstic per la imatge, així com la documentació que acrediti aquesta delegació.
c) Relació dels protocols de vigilància de la salut que aplicaran degudament referenciats.


3. El ministeri encarregat de la salut resol de forma favorable o desfavorable la sol·licitud presentada, després de comprovar el compliment del que estableixen aquest Reglament i la normativa que regula el procediment per obtenir l’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris.

4. El ministeri encarregat de la salut pot verificar, amb la periodicitat i els procediments d’inspecció i control que estimi oportuns, el manteniment de les condicions i el compliment dels requisits que van permetre l’obtenció de l’autorització administrativa sanitària.

5. Cal notificar al ministeri encarregat de la salut les modificacions que es produeixin en relació amb les condicions en què es va atorgar l’autorització administrativa sanitària.

6. L’obtenció de l’autorització administrativa sanitària del servei de salut laboral és preceptiva a l’obtenció de l’acreditació definitiva del servei de prevenció per part del Departament de Treball.
Article 3. Activitats sanitàries dels serveis de salut laboral

Els serveis de salut laboral duen a terme les activitats següents:
LesLleis.com

a) La vigilància de la salut dels treballadors mitjançant exàmens de salut en funció dels riscos derivats del lloc de treball.
b) La prevenció i la promoció de la salut dels treballadors. En cas que s’administrin vacunes, cal complir el que estableix la normativa que regula les vacunacions sistemàtiques d’Andorra, en particular el que fa referència a la prescripció, l’administració i els registres d’administració.
c) La investigació dels problemes de salut relacionats amb el treball i les seves causes.
d) L’assessorament, la formació i la informació en salut laboral de les empreses i els seus treballadors.
e) Els primers auxilis i l’atenció d’urgència en cas d’estar ubicats dins les empreses.

Article 4. Vigilància de la salut en el treball

L’activitat de vigilància de la salut en el treball s’ha de dur a terme tenint en compte els principis bàsics següents:

a) L’han de fer professionals especialistes en medicina del treball en coordinació amb la resta de professionals experts en matèria de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicologia aplicada dels serveis de prevenció de riscos laborals.
b) És específica en funció dels factors de risc a què estigui exposat el treballador.
c) Les proves que s’efectuen en el marc de la vigilància de la salut en el treball han de ser les que menys molèsties ocasionin al treballador i sempre proporcionals al risc.
d) Les activitats de vigilància de la salut en el treball es desenvolupen seguint el que estableixen els protocols específics reconeguts i avalats internacionalment. Els protocols defineixen la periodicitat i els continguts específics dels exàmens de salut en funció dels factors de risc. El ministeri encarregat de la salut pot aprovar i publicar protocols i procediments específics sobre vigilància de la salut en el treball.
e) Totes les activitats de vigilància de la salut en el treball s’han d’efectuar vetllant pel dret a la intimitat i a la dignitat de la persona treballadora i han de garantir la confidencialitat de tota la informació relacionada amb l’estat de salut dels treballadors, d’acord amb el que disposa l’article 5.7 d’aquest Reglament.
f) La vigilància de la salut en el treball és garantida per l’empresari, que es fa càrrec dels costos. En cap cas els costos derivats de la vigilància de la salut en el treball no es poden facturar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social ni revertir als treballadors.
g) L’empresari ha d’estar degudament informat de la programació, els protocols i la periodicitat de les activitats de vigilància de la salut en el treball.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.