LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 23 de gener del 2013, regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa (Text refós per LesLleis.com)Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
Aquest Programa té per objecte fomentar la contractació indefinida dels treballadors desocupats i inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca, mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.