LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de les enceses de foc


Exposició de motius

Els boscos i terrenys forestals, que cobreixen més de la meitat de la superfície del territori del Principat d’Andorra, constitueixen una riquesa d’importància extraordinària, tant pel que fa al medi natural i el paper dels ecosistemes, com pel que fa a la producció de matèries primeres i a la contribució al lleure. La incidència de les masses arbrades i de les superfícies arbustives sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge suposa que la seva conservació és fonamental.

En aquest sentit, els incendis que afecten els boscos del nostre territori atempten directament contra aquesta riquesa insubstituïble.

Els canvis en les activitats socioeconòmiques durant els darrers anys han fet que vagin minvant tant l’activitat silvícola com la ramadera que té incidència en la massa forestal. És per això que l’espessor de les zones arbrades i arbustives ha augmentat. Aquests canvis afavoreixen la inflamabilitat i la propagació del foc i, per tant, augmenten el risc d’incendi al país. En aquest mateix context, cal tenir en compte també l’efecte del canvi climàtic sobre la disponibilitat del combustible forestal per al foc, l’augment de les temperatures, així com la variació d’alguns dels patrons sinòptics que poden contribuir a l’increment d’aquest risc. Finalment, l’increment de l’afluència humana al bosc com a conseqüència de les noves modalitats de lleure és també un factor que s’ha de tenir en compte en la prevenció dels incendis forestals.

Actualment, les millores en el coneixement del comportament dels focs forestals i en les variables meteorològiques implicades en els incendis permeten desenvolupar eines tecnològiques que comporten l’estimació del risc d’incendi d’una forma objectiva. El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans disposa d’un sistema d’avaluació del risc d’incendi forestal per a Andorra que és una eina útil en la previsió dels riscos esmentats.

Amb motiu de l’aprovació de l’Ordinació del Consell General del 13 de juliol de 1987 relativa al patrimoni forestal, el 20 d’abril de 1988 el Govern va aprovar el Reglament referent a l’Ordinació del 13 de juliol de 1987 “III. Agricultura 3. Patrimoni forestal”. Aquest Reglament va ser modificat amb posterioritat pel Reglament del 27 de juliol de 1994 i pel Reglament del 28 d’agost de 1996. Aquest cos normatiu ha estat útil i efectiu durant els anys que ha estat vigent. Tanmateix, els canvis socioestructurals i econòmics constants fan necessàries una modificació i alhora una ampliació dels preceptes normatius existents.
LesLleis.com

Així doncs, el Govern, conscient de la situació exposada del país i amb la ferma voluntat de continuar protegint el medi ambient, considera que és necessari regular l’ús del foc com a eina per eliminar residus agrícoles i forestals, així com les activitats que suposin un risc d’incendi en els períodes de l’any de més perill, amb la finalitat d’eliminar o reduir aquest risc.

Així doncs, a proposta del ministre de Justícia i Interior i del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 13 de març del 2013, aprova aquest Reglament amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.