LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer


Exposició de motius

En espera que culmini el procés d’homogeneïtzació dels criteris d’atorgament i de simplificació dels tràmits que s’ha iniciat amb la resta de departaments que atorguen ajuts, s’introdueixen canvis puntuals respecte a la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.

En concret, s’elimina l’obligació de presentar el certificat o la cèdula d’habitabilitat així com el contracte de subministrament elèctric o el butlletí elèctric a nom de l’arrendatari, sense perjudici que els habitatges hagin de complir les normatives sectorials i que puguin ser objecte d’inspecció per part dels serveis competents.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 24 d’abril del 2013, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.