LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010, modificat l’1 d’agost del 2012


Exposició de motius

Vistos diversos articles del Reglament, que fan referència als tipus d’aparells per instal·lar i a la protecció contra incendis dels locals tècnics destinats a dipòsits d’hidrocarburs a l’interior dels edificis;
LesLleis.com

Vist l’article 49 del Reglament que obliga els titulars de les instal·lacions reglamentades a tenir contractada una assegurança per cobrir la responsabilitat dels danys a tercers o al medi ambient;

Vist l’article 50 del Reglament, que estableix que la persona titular de les empreses instal·ladores i reparadores, o, si no n’hi ha, la persona encarregada de la direcció tècnica ha de disposar del carnet d’instal·lacions petrolíferes per poder exercir les activitats comercials d’execució, arranjament o manteniment d’instal·lacions o aparells afectats per aquest Reglament;

Vist l’annex 2 del Reglament, que estableix els requisits generals que han de complir les persones que vulguin obtenir el carnet d’instal·lacions petrolíferes;

Vista la modificació del Reglament de l’1 d’agost del 2012, que modifica la disposició transitòria tercera en el sentit d’establir l’excepcionalitat del subministrament de carburant a les instal·lacions que no disposen de placa d’identificació;

Ateses les dificultats tècniques per complir estrictament les disposicions del Reglament;

Es modifiquen els articles que fan referència a diversos dispositius per instal·lar als dipòsits d’hidrocarburs, concretament els articles 5, 7, 44 i 47. És el cas dels dispositius d’interrupció automàtica d’ompliment, que per la seva volumetria no són instal·lables a tots els dipòsits.

D’altra part, considerant la problemàtica tant per adequar les instal·lacions existents, com per a les noves instal·lacions en edificis existents, s’afegeix l’apartat 8 d’exempcions a l’article 41 del Reglament.

Amb la finalitat d’adequar les nomenclatures de protecció contra incendis als estàndards normalment utilitzats, es modifica l’apartat 4 de l’article 37.

Es modifica l’article 49, i s’hi afegeix que les assegurances es contractin sense limitacions per l’import establert.

Atesa la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades que els subministradors estan obligats a lliurar al ministeri competent en matèria d’Indústria (a partir d’ara ministeri competent) comporten dificultats a la pràctica. Per aquest motiu, es modifica la disposició transitòria tercera del Reglament i es deroga l’article 2 del Decret de l’1 d’agost del 2012 de modificació del Reglament.

Atès que l’annex 2 del Reglament no preveu la regularització dels professionals amb llarga experiència que desenvolupen l’activitat en empreses autoritzades en l’àmbit de lampisteria i calefacció i instal·lacions petrolíferes;

Vista la finalitat que aquests professionals puguin acreditar l’experiència en empreses autoritzades per continuar exercint les activitats sense haver d’acreditar els coneixements que s’estableixen al programa teoricopràctic de l’annex 2;

Aquest annex es modifica en l’apartat 2.1. Així mateix, per unificar tots els carnets professionals que expedeix el ministeri competent, es redueix de 5 a 3 anys el període de validesa de l’apartat 2.4 de l’annex 2.

Per acabar, atès que cap empresa instal·ladora i reparadora no s’ha adaptat al Reglament dintre del termini establert, i cap professional no ha demanat el carnet d’instal·lacions petrolíferes, s’estableix un nou període perquè les empreses que realitzen instal·lacions de calefacció o de fluids d’estacions de servei es regularitzin com a empreses instal·ladores i reparadores d’instal·lacions o aparells afectats per aquest Reglament.
LesLleis.com

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.