LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error en el paràgraf quart de l’article 12 del Decret de l’11 de setembre del 2013 de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, publicat al BOPA núm. 44, any 25, del 18 de setembre del 2013, es fa pública la correcció d’errata següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.