LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret pel qual s’aprova el Reglament del taxi


Exposició de motius

L’11 de març de 1987, el Govern va aprovar el Reglament de serveis de taxi; i el 4 de desembre de 1996, la seva modificació.

La redacció d’aquest nou Reglament vol adequar els reglaments anteriors a les necessitats actuals del servei de taxi i dels seus usuaris.

L’augment d’usuaris durant la temporada d’hivern o en moments puntuals, com ara quan s’organitzen congressos o altres esdeveniments culturals o esportius en l’àmbit del país, fa que es disposi de pocs taxis per donar servei a tota aquesta demanda. L’atorgament de noves llicències per cobrir la mancança de servei durant aquestes dates pot provocar que en temporada baixa (estiu) no hi hagi feina per a tothom, i aquest fet pot afectar la qualitat del servei. Aquest Reglament preveu tenir en compte aquestes situacions i, a petició dels titulars de les llicències, el ministeri competent pot atorgar targetes de transport provisionals suplementàries per satisfer aquestes demandes puntuals.

D’altra banda, i com altres sectors, el servei de taxi està passant per un període de crisi. Cada vegada amb més freqüència, els titulars de les llicències tenen dificultats econòmiques per adquirir vehicles nous d’alta gamma. Actualment, els vehicles que es poden inscriure en el servei de taxi han de tenir un màxim de tres anys d’antiguitat i s’han de retirar al cap de nou anys, a comptar de la data de fabricació. Aquest Reglament permetrà inscriure vehicles de fins a quatre anys i s’hauran de retirar al cap de deu anys, a comptar de la data de la fabricació. Pel que respecta als taxis adaptats per a persones amb discapacitat, aquests vehicles hauran de ser retirats del servei quan compleixin dotze anys, a comptar de la data de fabricació.

L’entrada en vigor de l’impost general indirecte (IGI), l’1 de gener del 2013, i l’aplicació de les tarifes amb l’impost inclòs, fan que tots els titulars de llicències siguin obligats tributaris. Això implica que tots els titulars han de portar una comptabilitat per assumir les seves obligacions fiscals. Els titulars de llicències de taxi poden ser persones físiques o jurídiques. Les persones jurídiques s’han anat creant a causa d’una successió de la llicència, que s’obté en el moment en què una llicència disposa de més d’un conductor. Aquests conductors van haver de crear societats, sol·licitar la llicència a nom de la societat i obrir un registre de comerç. Els conductors socis de les societats són socis per circumstàncies involuntàries. La mala gestió econòmica d’algun d’ells i la falta de liquidació d’alguns dels impostos, en concret l’IGI, poden arrossegar la societat a un endeutament no desitjat.

Així doncs, fins a la data d’avui, en cas que a una llicència li corresponguessin dues targetes de transport, el Reglament no permetia que es pogués separar en dos, i atorgar una targeta a cada conductor. Aquest Reglament, en canvi, permet a petició dels conductors dividir la llicència en dos, sense augmentar el nombre de vehicles destinats al servei de taxi.

Per acabar, aquest Reglament preveu regular les hores de conducció i els descansos dels xofers de taxi, que queden registrats a l’aparell taxímetre. Així doncs, aquest nou Reglament ha de permetre millorar la qualitat i la seguretat del servei de taxi en benefici dels conductors i dels seus usuaris.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, a proposta del ministre d’Economia i Territori,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.