LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament regulador del Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia


El 13 d’abril de 1994, el Govern va aprovar la creació del Servei de Mediació Familiar, amb la finalitat de conciliar i cercar una resolució dels conflictes en situacions de trencament de la unitat familiar. Des de llavors, aquest Servei ha acomplert amb èxit la missió que li va ser encomanada, i la col·laboració que manté amb l’Administració de Justícia ha permès assolir una solució satisfactòria i àgil en nombrosos processos de separació matrimonial i d’adopció o de modificació de mesures paternofilials.

D’altra banda, des de l’any 2001, el ministeri encarregat del benestar social du a terme actuacions per prevenir i combatre la violència de gènere que, amb el pas del temps, han superat el vessant assistencial puntual i s’encaminen cap a la protocol·lització d’aquestes actuacions des d’una perspectiva interdisciplinària jurídica, psicològica i social.

Aquestes intervencions separades i sectorials, si bé són útils i necessàries, no permeten tanmateix donar una resposta integral i pluridisciplinària al conjunt d’usuaris de l’Administració de Justícia, en concret quan pretenen una orientació jurídica i social per a la defensa dels seus drets i interessos, ni tampoc quan la persona concernida és víctima d’una infracció penal. En aquest sentit, diversos instruments internacionals signats i ratificats pel Principat d’Andorra estableixen disposicions orientades a la creació d’estructures pluridisciplinàries destinades a donar suport a les víctimes i als seus parents propers, i a l’adopció de les mesures que siguin necessàries perquè les víctimes rebin una informació adequada i oportuna sobre els serveis de suport i les mesures legals de què disposen.

D’altra banda, la complexitat creixent del nostre ordenament jurídic comporta que els usuaris de l’Administració de Justícia desconeguin cada vegada més quins són els mecanismes i els recursos que es troben al seu abast per defensar els seus drets i interessos, i per trobar una solució satisfactòria als conflictes en els quals es troben immersos que eviti o posi fi a la via jurisdiccional.

És per aquests motius que esdevé necessari crear el Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia, en el qual s’integri el Servei de Mediació Familiar que ha existit fins avui, amb un àmbit competencial i unes funcions ampliades, als efectes de proporcionar una atenció personalitzada, integral i àgil als usuaris de l’Administració de Justícia i, particularment, a les víctimes d’infraccions penals, i oferir-los també l’orientació jurídica i social escaient. La qual cosa, d’altra banda, ha de permetre alliberar el personal adscrit a l’Administració de Justícia d’unes tasques que fa tot sovint a hores d’ara, malgrat que excedeixen les funcions que té pròpiament encomanades, amb l’objectiu que dediqui el temps de treball a l’endegament prioritari d’aquestes funcions.

Aquest Reglament, que crea i regula el funcionament i l’estructura del Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia, es divideix en quatre articles que en disposen l’objecte, i que defineixen la naturalesa i l’adscripció, les finalitats i l’estructura organitzativa i funcional del Servei. En concret, es defineix com un servei de caràcter públic i gratuït de l’Administració general, adscrit conjuntament als ministeris encarregats de la justícia i dels serveis socials, amb les finalitats d’atendre els ciutadans i, especialment, les víctimes de delictes i contravencions penals; de proporcionar una orientació jurídica i social als usuaris de l’Administració de Justícia, i de prosseguir les funcions associades a la mediació familiar. El Reglament també disposa que el Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia s’ubica a la Seu de la Justícia, i que està integrat per un jurista, un treballador o educador social i un psicòleg, les funcions concretes dels quals també es relacionen.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior i de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 17 de desembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia, que entrarà en vigor el dia 1 de març del 2015.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.