LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte
Títol I. Normes sobre monedes i bitllets d’euro
Capítol primer. Monedes d’euro
Article 2. Ajust de les màquines de tractament de monedes
Article 3. Mesures de control de les màquines de tractament de monedes
Article 4. Informes, comunicació i avaluació
Capítol segon. Bitllets d’euro
Article 5. Bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats
Article 6. Detecció de bitllets d’euro no aptes
Títol II. Annexos
Article 7. Annexos
Disposicións finals
ANNEXOS
Annex I. Gama de referència
Annex II. Denominacions i especificacions tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació
Annex III. Màquines de tractament de bitllets
Annex IV. Classificació i tractament dels bitllets d’euro per màquines manejades per clients
Annex V. Classificació i tractament dels bitllets d’euro per màquines manejades per personal
Annex VI. Normes mínimes de comprovació manual dels bitllets d’euro
Annex VII. Recopilació d’informació de bitllets d’euro d’entitats que manegen efectiu
Annex VIII. Denominacions, especificacions i normes de reproducció dels bitllets d’euro

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

La terminologia utilitzada en aquest Reglament és la definida a l’article 2 de la Llei.

Títol I. Normes sobre monedes i bitllets d’euro

Capítol primer. Monedes d’euro

Article 2. Ajust de les màquines de tractament de monedes

Amb l’objecte de facilitar als fabricants de màquines de tractament de monedes l’obtenció de les especificacions necessàries per ajustar les seves màquines amb la finalitat de detectar les monedes d’euro falsificades, les proves que es considerin necessàries d’acord amb l’article 19 de la Llei poden efectuar-se a les instal·lacions del Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM), del Centre Tècnic i Científic Europeu (CTCE) o, per acord bilateral, a les instal·lacions del fabricant. Una vegada la màquina de tractament de monedes hagi superat les proves, es redacta un breu informe sobre la prova de detecció destinat al fabricant de la màquina, amb còpia al CTCE.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.