LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és el foment de la contractació i la formació dels joves que hagin superat satisfactòriament l’itinerari formatiu previst en el Programa per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys, mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient, i que es vehicula a través del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.