LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002


Exposició de motius

El Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002, preveu el procediment per determinar objectivament la classificació de les empreses, tant per contractistes d’obres com per a empresaris subministradors.

L’article 17 permet l’atorgament de la classificació administrativa sense acreditació d’experiència però disposant de la maquinària i dels equips d’aplicació especial detallats en l’annex 10 per al subgrup requerit.

Amb l’objectiu de millorar els procediments de contractació combinant el respecte per la igualtat entre licitadors i l’eficiència cercada, és necessari ampliar, quan sigui necessari, els requisits sol·licitats.

En aquest sentit, pel que fa a la classificació administrativa d’empresaris subministradors inclosos en el subgrup I.1 relatiu als carburants de locomoció i calefacció es considera necessari, per poder oferir un servei de subministrament amb els millors terminis, que aquestes empreses disposin en total, inclosos tots els tipus de carburants, d’una capacitat mínima de 200 m3 d’emmagatzematge. Aquests dipòsits hauran d’estar en les instal·lacions de l’empresari subministrador.

Per poder fer possible aquesta ampliació és necessari modificar l’annex 10 del Reglament afegint el subgrup I.1 amb el text “Dipòsits de carburant, inclosos tots els tipus, amb una capacitat total mínima de 200 m3 d’emmagatzematge”.

Per tot l’exposat, amb l’objectiu d’actualitzar el Reglament, el Govern en la sessió del 4 de febrer del 2015, a proposta del ministre de Finances i Funció Pública en funcions

Decreta
Article únic

S’aprova el Decret de modificació del Reglament de classificació administrativa de contractistes, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.