LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de classificació i establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions (Text refós per LesLleis.com)


Article 1
Creació i estructura del Registre de Nuclis Zoològics d’Animals Domèstics
El Registre de Nuclis Zoològics d’Animals Domèstics s’estructura en tres seccions, que fan referència a:

a) Instal·lacions per al manteniment permanent d’animals domèstics.

b) Instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics.

c) Instal·lacions incloses en establiments que venguin animals domèstics o que en depenguin.

Article 2
Definició dels nuclis zoològics
A efectes d’aquest Reglament, es consideren “nuclis zoològics” els establiments i els espais que alberguin com a mínim cinc exemplars de qualsevol espècie d’animals domèstics, exceptuant els animals de renda que es crien per obtenir productes, i on es desenvolupen activitats incloses en qualsevol de les categories següents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.