LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata

Correcció d’errata del 18-2-2015 per la qual s’esmena un error d’omissió en el Decret del 4-2-2015 pel qual s’aprova el Reglament de classificació i establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions.

Vist que s’ha constatat un error d’omissió en el Decret del 4-2-2015 pel qual s’aprova el Reglament de classificació i establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 12 de data 11 de febrer del 2015, es publica al final d’aquest document l’annex corresponent al Decret.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.