LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica (Text refós per LesLleis.com)


Article 1
Objecte
De conformitat amb el que preveu l’article 2 de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació amb el règim de l’energia elèctrica, aquest Reglament té per objecte establir les condicions administratives i tècniques que regulen la producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i que estiguin connectades a la xarxa elèctrica.

Així mateix, el Reglament estableix el règim econòmic aplicable a la producció elèctrica obtinguda mitjançant la implementació d’aquesta tecnologia.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.