LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de l’impost sobre societats (Text refós per LesLleis.com)

Documents relacionats: Impost de Societats a LesLleis.com


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats en relació ambles obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest tribut, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en la Llei esmentada i altres disposicions que resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.