LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


L’article 3, lletra c), de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, estableix que l’acció pública ha de potenciar les iniciatives cíviques dirigides a fomentar la implicació ciutadana en la detecció i la cobertura de les necessitats i la consecució de l’autonomia plena dels individus i les famílies, mitjançant la participació en la programació, l’avaluació i el control dels serveis socials i sociosanitaris. És per aquest motiu que configura la societat activa, la solidaritat i la participació com un dels principis rectors dels serveis socials i sociosanitaris.
LesLleis.com

D’altra banda, l’article 41 de la Llei 6/2014 preveu que el Govern hagi de crear una comissió de participació de les entitats cíviques que representin col·lectius vinculats als serveis socials i sociosanitaris, que té un caràcter consultiu i assessor del Govern, especialment en l’elaboració i el seguiment del Pla nacional de serveis socials i sociosanitaris, i també per formular propostes i recomanacions per millorar la prestació dels serveis i les accions, a més de les altres funcions de la mateixa naturalesa que se li atribueixin per reglament. L’article 41 esmentat també estableix que la composició de la Comissió es concreta per la via reglamentària.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, que es desglossa en cinc articles que defineixen l’objecte, la naturalesa, l’objectiu, l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament intern de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, i una disposició transitòria. En concret, pel que fa a la composició de la Comissió, es preveuen, d’una banda, els representants del Govern, de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i, d’altra banda, els representants de les entitats cíviques. Aquestes entitats cíviques es desglossen en les que agrupen els diferents col·lectius vinculats als serveis socials i sociosanitaris, d’acord amb una representació equitativa i plural entre aquests col·lectius, i les que actuen de manera transversal en els diversos àmbits dels serveis socials i sociosanitaris. Tanmateix, el Reglament també fa possible que les entitats cíviques que no hi consten relacionades puguin esdevenir membres de la Comissió, si es compleixen unes condicions que, entre d’altres, permetin garantir l’equitat i la pluralitat esmentades anteriorment.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de juliol del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris

Article 1. Objecte del Reglament

1. Aquest Reglament té com a objecte crear i regular la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la COPEC”) a l’empara de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).

2. Aquest Reglament regula, en concret, la naturalesa, l’objectiu i l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament de la COPEC.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.